Domov / Všetko o nákupe / KILPI KLUB / Pravidlá Kilpi klubu
Kategórie

Pravidlá Kilpi klubu

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA KILPI CLUBU (dále jen KC) platná ke dni 25.5.2018
Kilpi club (dále jen KC) je věrnostní program pro zákazníky společnosti PONATURE, s.r.o.
(dále jen PONATURE) se sídlem v Ostravě. Tento program poskytuje členům KC výhody
oproti běžným zákazníkům. Zákazníci se mohou stát členy KC na základě své svobodné vůle,
kterou stvrzují vyplněním přihlášky v maloobchodní síti specializovaných prodejen Kilpi nebo
vyplněním registračního formuláře na stránkách www.kilpi4you.com
ČLENSTVÍ V KC
Možnost získat členství v KC mají všichni zákazníci, kteří se zaregistrují v maloobchodní síti
nebo prostřednictvím internetu a souhlasí se všeobecnými pravidly KC. Členem KC se může
stát fyzická osoba, která dovršila 15 let věku. Členem klubu se nemůže stát žádná právnická
osoba (např. obchodní společnost). Vznik a zánik členství v klubu jsou bezplatné.
PODMÍNKY KILPI CLUBU
Existují dva způsoby registrace. První možností je registrace prostřednictvím vyplnění přihlášky
v maloobchodní síti na základě poskytnutí osobních údajů dle OP (jméno, příjmení, adresa
trvalého pobytu, datum narození) a emailové adresy. Karta KC je v tomto případě vydána
zájemci o členství na počkání a slevu dle pravidel KC tak může člen klubu uplatnit již ve chvíli
své registrace.
Druhým způsobem registrace je vyplnění registračního formuláře na stránkách
www.kilpi4you.com a to na základě uvedení povinných údajů jako je jméno, příjmení, adresa
trvalého pobytu, datum narození a emailová adresa. Správně vyplněný přihlašovací formulář je
následně online odeslán do informačního systému. V případě elektronického přihlášení se do
KC bude věrnostní karta opravňující k nákupům v síti kamenných prodejen a autorizovaných eshopech členům zaslána na adresu uvedenou v přihlášce spolu s první objednávkou..
VĚRNOSTNÍ KARTY KC
V případě ztráty karty může člen požádat o vydání nové karty na kterékoliv specializované
kamenné prodejně Kilpi.
Karta je nepřenosná a je ji oprávněna použít výlučně osoba, na jejíž jméno je karta registrována.
SLEVY A VÝHODY PRO ČLENY KC
Společnost PONATURE s.r.o. vytvořila pro své zákazníky věrnostní klub. Používání členských
karet KC přináší zákazníkům řadu slev a výhod. V rámci KC získávají členové procentuální
slevu na nákupy v kamenné síti specializovaných prodejen Kilpi a autorizovaných e-shopech v
České a Slovenské republice a navíc mohou čerpat výhody bonusového programu.
-Speciální klubová cena na zboží značky Kilpi
-500 Kč (20 EUR na Slovensku) k narozeninám při nákupu zboží značky Kilpi
v kamenné síti specializovaných prodejen KILPI a v celkové hodnotě nákupu nad
1000,- Kč (40 EUR na Slovensku). Slevu lze uplatnit pouze v den narozenin člena
klubu (slevu nelze sčítat s ostatními výhodami KC a právě probíhajícími
marketingovými akcemi).
-Podmínkou pro čerpání slev a výhod KC je předložení platné karty při placení ve
specializovaných prodejnách Kilpi
ZÁNIK ČLENSTVÍ V KC
Člen klubu poskytl nesprávné údaje v přihlášce do KC
Člen klubu zneužil výhod, které mu byly poskytnuty
Člen klubu požádá písemnou formou o ukončení členství v KC
ČERPÁNÍ VÝHOD KC
V rámci KC získávají členové klubu další výhody, jejichž využívání se řídí pravidly KC. Tato
pravidla budou uváděna v propagačních materiálech informujících o výhodných nabídkách
členům klubu. Každý držitel karty KC má nárok zúčastnit se speciálních akcí, slev nebo soutěží
určených pro zákazníky KC. O aktuálních výhodách je zákazník pravidelně informován v
prodejnách, e-mailem nebo prostřednictvím klubové sekce na www.kilpisport.com. Výhody a
slevy člena klubu nelze sčítat či kombinovat s jinými bonusovými akcemi na prodejnách, pokud
není pro konkrétní akci stanoveno jinak.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ČLENA KC
Zákazník svým vyplněním a odesláním přihlášky do KC souhlasí s tím, že PONATURE
zpracuje veškeré zde uvedené osobní údaje do databáze sloužící pro členství v KC a pro
používání členské karty. Zákazník bere na vědomí, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné.
Žadatel o členství v klubu dále souhlasí s tím, aby PONATURE jako správce zpracovával
uvedené osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a zákonem o ochraně osobních údajů.
PONATURE prohlašuje, že bude činit opatření proti neoprávněnému a nahodilému přístupu,
jakož i jakémukoliv neoprávněnému zpracování osobních údajů.
PONATURE je oprávněna zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele,
přičemž člen klubu bere na vědomí, že takto určený zpracovatel prostřednictvím PONATURE
již nepodléhá dalšímu souhlasu. Zákazník tímto vyslovuje souhlas, aby PONATURE předala
zpracované osobní údaje zákazníka jinému zpracovateli za účelem nabízení obchodu a služeb.
Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou, do odvolání tohoto
souhlasu, případně do doby ukončení klubu. V případě písemného odvolání tohoto souhlasu
PONATURE osobní údaje člena zlikviduje.
Každý člen KC je povinen aktualizovat své osobní údaje v případě jejich změny. Především pak
korespondenční a emailovou adresu. Může tak učinit e-mailem na info@kilpi4you.com nebo
písemně na korespondenční adresu eshopu.
SOUHLAS S ELEKTRONICKOU KOMUNIKACÍ
Zákazník vyplněním a odesláním přihlášky do KC souhlasí s tím, že PONATURE využije jeho
elektronický kontakt za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o
některých službách informačního systému PONATURE a směrnice 2002/58/ES, o soukromí a
elektronických komunikacích. Souhlas je poskytnut dobrovolně, na dobu neurčitou. Člen KC se
může kdykoliv písemně odvolat od tohoto souhlasu a PONATURE osobní údaje člena
zlikviduje.
VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Členství v KC a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelná a zanikají smrtí člena KC,
proto nemohou být předmětem dědického práva. Práva případně zanikají z důvodů uvedených
v bodě Zánik Členství v KC.
Společnost PONATURE si vyhrazuje právo měnit a upravovat všeobecné podmínky a pravidla
věrnostního programu KC, podmínky poskytovaných výhod i podmínky členství. Členové
budou o těchto změnách informováni prostřednictvím zaslaných sdělení, internetových stránek
nebo na letácích v prodejnách.
Věrnostní program KC připravila společnost PONATURE s.r.o. s dlouhodobým záměrem,
přesto si vyhrazuje právo KC v odůvodněném případě ukončit. Datum ukončení KC se vyhlásí
vývěskou v prodejnách KILPI a na www.shopkilpi.cz minimálně jeden kalendářní měsíc
předem. Po oznámeném datu ukončení KC nebude možné uplatnit členské karty ani výhody
plynoucí z jejich držení.
Tato všeobecná pravidla věrnostního KC vydala společnost PONATURE s.r.o. U Hrůbků
251/119, 709 00 Ostrava, jako závazný předpis pro provozování KC v ČR a na Slovensku a pro
členy KC, jejichž karty jsou registrovány a vydány v ČR a na Slovensku.
Tato všeobecná pravidla věrnostního KC jsou platná od 25.5.2018.