Domov / Všetko o nákupe / Súťaž
Kategórie

Súťaž

Pravidla soutěže: NAKUPUJTE KILPI A VYHRAJTE SPORTOVNÍ POBYT V TRENDOVÉM EXPLORER HOTELS!

Termín a místo konání soutěže: Soutěž probíhá od 1.3. do 31.3.2019 v síti KILPI na území České a Slovenské republiky. Uzávěrka soutěže je 31.3.2019 ve 24.00.

Organizátoři soutěže: Organizátoři soutěže jsou společnosti: Explorer Hotel St. Johann Verwaltung GmbH, Speckbacher Str. 87, 6380 St. Johann in Tirol, Rakousko, IČO: FN423776a. (dále jen „pořadatel, provozovatel“). Spolupořadatelem soutěže je společnost PONATURE s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, Česká republika, ČR, IČO: 24851779 (dále jen „spolupořadatel, spoluprovozovatel“).

Účast v soutěži: Soutěž je určena pouze pro fyzické osoby starší 18 let s doručovací adresou na území ČR nebo SR. Účastníkem soutěže se stává každý, kdo v termínu soutěže nakoupí v některé z kamenných prodejen KILPI Stores na území ČR nebo SR, nebo na některém z e-shopů: www.shopkilpi.cz , www.svetkilpi.cz , www.shopkilpi.sk, www.kilpi4you.com, dále pak zaregistruje svůj nákup zadáním čísla pokladního dokladu (unikátní kód účtenky nebo číslo faktury z e-shopu) včetně osobních údajů a odpovědi na soutěžní otázku přes registrační formulář na: www.kilpi-explorer-hotels.com . Soutěže je možné zúčastnit se i vícekrát pouze opakovaným nákupem a zadáním nového unikátního čísla účtenky z nákupu nebo čísla nového čísla objednávky z e-shopu. Opakovaná registrace pod stejným číslem účtenky nebo objednávky není možná a bude považována za porušení pravidel soutěže. V případě, že účastník soutěže zruší nákup, objednávku v e-shopu, nebude zařazen do slosování. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném poměru k organizátorům soutěže.

Výhry v soutěži: Výhrou v soutěži je celkem 2x pobyt pro 2 osoby na 4 dny / 3 noci včetně snídaně, v zimě také včetně skipasů, v jednom z 3*** hotelů Explorer Hotels podle výběru, v turistických oblastech Rakouska nebo Německa. Pobyt je kromě dopravy. Výhru ve formě pobytového poukazu je možné čerpat 1 rok od data vysatevní, nejpozději do 1.3.2019, (kromě hlavní sezony a rakouských svátků). Termín čerpání bude upřesněn dostatečně předem mezi výhercem a poskytovatelem pobytu dle volných kapacit partnerských hotelů. Výhry budou předány výhercům poté, co předloží k ověření příslušný pokladní doklad z nákupu a prokáží svoji totožnost platným dokladem. Termín a způsob převzetí výhry bude stanoven po vzájemné dohodě výherce a organizátorů soutěže.

Princip soutěže: Pobyt pro 2 osoby v jednom z Explorer Hotels podle výběru, získají 2 soutěžící, kteří splnili všechny podmínky účasti v soutěži uvedené v těchto pravidlech a správně odpoví na soutěžní otázku. Výherci budou určeni podle následovního pravidla: Platné registrace které obsahují správnou odpověď na soutěžní otázku budou seřazeny vzestupně podle data a času zaregistrování do soutěže a 2 výherci budou pak vybráni ze všech platných registrací podle pravidla P/1,1 ; P/4,4 (přičemž „P“ představuje počet všech platných registrací v soutěži). Každý účastník může získat za celou dobu trvání soutěže pouze jednu výhru, na jednu shodnou poštovní a e-mailovou adresu lze vyhrát maximálně jednu výhru. Výherci budou kontaktováni organizátorem soutěže nejpozději do 7 dnů po slosování které proběhne dne 2.4.2019. O výhře budou výherci obeznámeni e-mailem nebo telefonicky a pobytové vouchery budou zaslány nejpozději do 15 dnů od ukončení soutěže. Provozovatel není odpovědný za nečekané obtíže při kontaktování výherců nebo za nepřevzetí výher. Pokud se nepodaří zkontaktovat výherce do 30 kalendářních dnů ode dne oznámení o výhře, nebo si v tomto termínu výhru z jakýchkoliv důvodů nepřevezme, v takovém případě organizátoři soutěže určí nového výherce, který se umístil jako nejbližší v daném pořadí. Jména vítězů budou zveřejněna na také na stránce: www.kilpi.cz .

Všeobecné podmínky, práva a povinnosti: Soutěžící odesláním registračního formuláře potvrzuje, že si tato pravidla předtím důkladně přečetl a že s nimi bezvýhradně souhlasí a zavazuje se je plně dodržovat. Soutěžící se zavazuje uvádět v registračním formuláři pouze pravdivé údaje. Organizátoři soutěže neodpovídají za případnou poštovní či jinou dopravu a technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. Reklamace na výhry se nevztahují. Organizátoři soutěže vypořádají případné uhrazení srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy. Organizátoři soutěže si vyhrazují právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže, jsou oprávněni bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla či soutěž pozastavit, odvolat nebo zrušit. Při nesplnění či porušenísoutěžních podmínek bude soutěžící ze soutěže bez náhrady vyloučen. Stejně tak bude soutěžící vyloučen v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání. Výhru nelze vymáhat právní cestou ani vyplatit alternativně v hotovosti nebo za jiné nepeněžité plnění.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů a poučení subjektu údajů: Soutěžící účastí v soutěži poskytuje společnostem organizátorů soutěže (dále jen „Správce“) a společnosti team4tourism , Franzensgasse 14 /1, A - 1050 Wien, Rakousko IČ: FN319796p, (dále jen „Zpracovatel“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „Nařízení EU“) a zákona č.101/2000 Sb. ČR o ochraně osobních údajů, zpracovali tyto osobní údaje: jméno a příjmení ; poštovní adresa; e-mailová adresa; telefon; (dále jen „údaje“). Soutěžící souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže do databáze soutěže výhradně za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry. Údaje soutěžících nebudou dále zpracovávány ve smyslu platného zákona o ochraně osobních údajů.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátoři soutěže jsou oprávněni užít v souladu s ust. § 12 Občanského zákoníku v platném znění, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení, neúplné adresy (název obce), příp. podobizny, pro komerční účely ve všech komunikačních médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátorů soutěže, v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry. Účastník uděluje organizátorům tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Soutěžící bere na vědomí, že podle platného Zákona o ochraně osobních údajů má právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci jaké osobní údaje byli zpracovány, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na organizátory soutěže na e-mailové adrese: info@explorer-hotels.com , nebo: marketing@kilpi.cz , případně na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zpracování údajů probíhá ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR).

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro další marketingové účely a poučení subjektu údajů: a./ Tímto uděluji společnosti Explorer Hotel St. Johann Verwaltung GmbH, Speckbacher Str. 87, 6380 St. Johann in Tirol, Rakousko, IČO: FN423776a, (dále jen „Správce“) a společnosti team4tourism , Franzensgasse 14 /1, A - 1050 Wien, Rakousko, IČ: FN319796p, (dále jen „Zpracovatel“), ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení EU“ ), a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. ČR o ochraně osobních údajů, v platném znění , svůj výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení; poštovní adresa; e-mailová adresa, telefon; (dále jen „údaje“) b./ Poskytnuté údaje jsou zpracovány za účelem: zařazení do databáze správce pro další marketingové účely, tj. zejména nabízení služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, službách, soutěžích a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, ať již jsou tyto marketingové účely realizovány jak správcem, tak subjekty, které správce realizací pověří; c./ Doba zpracování osobních údajů: Poskytnuté údaje budou Správcem zpracovány po dobu maximálně 5 let. d./ S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním žádosti na kontaktní údaje společnosti správce dat Explorer Hotel St. Johann Verwaltung GmbH, Speckbacher Str. 87, 6380 St. Johann in Tirol, Rakousko, nebo elektronicky zasláním emailu na: info@explorer-hotels.com, nebo zpracovatele dat team4tourism , Franzensgasse 14 /1, A - 1050 Wien, Rakousko, nebo elektronicky zasláním emailu na: info@team4tourism.at e./ Zpracování údajů je prováděno Správcem, údaje však pro Správce mohou zpracovávat případně další třetí subjekty, které budou správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny, a to na základě smluv uzavřených podle ustanovení Zákona o ochraně osobních údajů, později Nařízení EU, v platném znění; f./ Poučení Subjektu údajů (tj. poskytovatele údajů): Správce tímto v souladu s ustanoveními Zákona o ochraně osobních údajů, později Nařízení EU, v platném znění, informuje, že: - osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu - osobní údaje Subjektu údajů nebudou předávány do zahraničí mimo členské státy EU - Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů - Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, omezení zpracování, nebo vznést námitku proti zpracování - Subjekt údajů má v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na Správce a požadovat vysvětlení případně odstranění pochybení, nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tato úplná pravidla soutěže jsou po dobu trvání soutěže uložena v písemné podobě v sídle organizátorů soutěže nebo je možné je stáhnout v elektronické podobě na stránkách soutěže: www.kilpi-explorer-hotels.com